Všeobecné zmluvné podmienky

o obstaraní tábora AGAD-kurzy

ÚPLNÉ ZNENIE

podľa ustanovení zákona č. 281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 v znení neskorších predpisov (ďalej len Všeobecné zmluvné podmienky)

Článok I.

Vznik zmluvného vzťahu

1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú Obstarávateľ: Občianske združenie „AGAD-kurzy“ (ďalej len Obstarávateľ), ktoré do zmluvného vzťahu vstupuje prostredníctvom interných alebo externých autorizovaných predajcov a Objednávateľ, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony (ďalej len Objednávateľ).

2. Zmluvný vzťah medzi Obstarávateľom a Objednávateľom vzniká prostredníctvom vyplnenia online prihlášky na webovej stránke www.agad-kurzy.sk a súhlasom so všeobecnými zmluvnými podmienkami alebo prostredníctvom objednávky u externého autorizovaného predajcu. Pre akceptáciu online prihlášky je potrebné zaplatiť príspevok v plnej výške za kurz/krúžok/tábor na účet Obstarávateľa a následné písomné schválenie prihlášky a potvrdenie prijatej platby zo strany Obstarávateľa. Prihlášku o obstaraní kurz/krúžok/tábor je možné objednať, ako i potvrdiť aj elektronickou formou, ktorá je považovaná za písomnú formu v zmysle týchto všeobecných zmluvných podmienok.

3. Zmluvný vzťah o obstaraní kurzu/krúžku/tábora vyplýva z webovej ponuky, ponuky katalógov, dodatočnej ponuky, Objednávateľom zaslaných objednávok a je v súlade s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami.

Článok II.

Podmienky príspevku za kurz/krúžok/tábor

1. Príspevky jednotlivých táborov sú príspevkom zjednaným dohodou medzi Objednávateľom a Obstarávateľom, a vyplývajú z katalógov, propagačných materiálov a najmä z webovej ponuky Obstarávateľa.

2. Prípadné zmeny v príspevkoch za kurz/krúžok/tábor sa riadia ustanoveniami článku VI. týchto Všeobecných zmluvných podmienok.

Článok III.

Podmienky príspevku

1. Obstarávateľ má právo na zaplatenie 100% príspevku za kurz/krúžok/tábor pred jeho poskytnutím a Objednávateľ je povinný uhradiť 100% príspevku kurzu/krúžku/tábora pred jeho poskytnutím.

2. Obstarávateľ je oprávnený požadovať zaplatenie preddavkov po prijatí prihlášky do kurzu/krúžku/tábora.

3. Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po včasnom zaplatení 100% príspevku za kurz/krúžok/tábor.

V prípade, že Objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží termín úhrady 100% príspevku za kurz/krúžok/tábor, obstarávateľ je oprávnený odstúpiť od prihlášky o obstaraní kurzu/krúžku/tábora.

4. Objednávateľ má právo na vrátenie príspevku za kurz/krúžok/tábor, ak odstúpi od zmluvy v súlade s článkom VII. ods. 2 týchto Všeobecných zmluvných podmienok.

5. V prípade predčasného odchodu účastníka kurzu/krúžku/tábora nespôsobeného zavinením Obstarávateľa nemá Objednávateľ nárok na vrátenie zvyšku platby za nečerpané služby, ak nie je v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach uvedené inak.

Článok IV.

Práva a povinnosti Objednávateľa a účastníka kurzu/krúžku/tábora

1. K základným právam Objednávateľa patrí najmä :

a) právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých služieb v rozsahu a kvalite uvedenej v ponuke Občianskeho združenia: AGAD-kurzy,

b) právo vyžadovať od Občianskeho združenia: AGAD-kurzy informácie o podstatných skutočnostiach, ktoré sa týkajú dohodnutých služieb,

c) právo byť oboznámený s prípadnými zmenami v dohodnutých službách,

d) právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od prihlášky za podmienok upravených v článku VII. týchto Všeobecných zmluvných podmienok,

e) právo na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s článkom VIII. týchto Všeobecných zmluvných podmienok,

f) právo na vrátenie celej sumy kurzu/krúžku/tábora v prípade zrušenia kurzu/krúžku/tábora podľa článku VI. týchto Všeobecných zmluvných podmienok.

2. K základným povinnostiam Objednávateľa patrí najmä :

a) poskytnúť Občianskemu združeniu: AGAD-kurzy potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať všetky požadované údaje pri prihlasovaní sa do kurzu/krúžku/tábora alebo v prihláške o obstaraní kurzu/krúžku/tábora vrátane ich akýchkoľvek neskorších zmien a predložiť ďalšie doklady podľa požiadaviek Občianskeho združenia: AGAD-kurzy,

b) nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov,

c) zaplatiť príspevok za kurz/krúžok/tábor v súlade s článkom III. týchto Všeobecných zmluvných podmienok,

d) pri nástupe odovzdať vedúcemu kurzu/krúžku/tábora vyplnené a podpísané „Vyhlásenie zákonného zástupcu“ o bez-infekčnosti, zdravotnom stave a prefotenú kartičku poistenca (v prípade tábora)

e) dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči službám Občianskeho združenia: AGAD-kurzy podľa článku VIII. týchto Všeobecných zmluvných podmienok,

f) v prípade účastníkom kurzu/krúžku/tábora úmyselne spôsobenej materiálnej škody na majetku Občianskeho združenia: AGAD-kurzy alebo dodávateľov Občianskeho združenia: AGAD-kurzy je Objednávateľ povinný túto škodu okamžite (počas kurzu/krúžku/tábora) odstrániť alebo v plnej výške finančne vyrovnať.

3. Povinnosťou Obstarávateľa – Občianskeho združenia: AGAD-kurzy, ktoré je zodpovedné za zmluvný vzťah, je oboznámiť svojich účastníkov (ich právnych zástupcov) s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami, ako aj s ďalšími informáciami, ktoré od Občianskeho združenia: AGAD-kurzy obdržia, najmä ich však pravdivo informovať o rozsahu a kvalite služieb.

4. K základným povinnostiam účastníka kurzu/krúžku/tábora patrí:

a) počas celej doby kurzu/krúžku/tábora sa riadiť pokynmi hlavného vedúceho a vedúcich kurzu/krúžku/tábora a dodržiavať stanovený program,

b) počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných účastníkov, dodávateľov služieb alebo Občianskeho združenia: AGAD-kurzy,

c) dodržať časy nástupu na kurz/krúžok/tábor uvedené v harmonograme kurzu/krúžku/tábora na webstránke www.agad-kurzy.sk, s individuálnou dopravou.

5. K základným povinnostiam zákonného zástupcu účastníka kurzu/krúžku/tábora patrí :

a) dbať, aby účastník kurzu/krúžku/tábora počas celej doby kurzu/krúžku/tábora rešpektoval pokyny hlavného vedúceho a vedúcich tábora a to najmä inštrukcie a pokyny, ako napr. nastupovanie do autobusu, inštrukcie o zdržiavaní sa a prítomnosti v priestoroch rekreačného zariadenia, návštevy počas kurzu/krúžku/tábora, atď.

b) v prípade nevhodného správania účastníka kurzu/krúžku/tábora, ako napr. nerešpektovanie pokynov vedúcich tábora, agresivita, vulgarizmus, požitie alkoholu, fajčenie cigariet, užívanie iných omamných látok, poškodzovanie majetku atď. je Objednávateľ povinný bezodkladne bez nároku na vrátenie poplatku za nečerpané služby zabezpečiť na svoje náklady jeho okamžitý odchod z kurzu/krúžku/tábora. O vylúčení účastníka kurzu/krúžku/tábora rozhoduje Občianske združenie: AGAD-kurzy, a ním určený hlavný vedúci kurzu/krúžku/tábora priamo na mieste.

6. Pred začatím kurzu/krúžku/tábora môže Objednávateľ písomne oznámiť Občianskemu združeniu: AGAD-kurzy, že kurzu/krúžku/tábora sa namiesto pôvodne nahláseného účastníka kurzu/krúžku/tábora zúčastní iná osoba uvedená v tomto písomnom oznámení. Objednávateľ tak môže urobiť len v lehote najneskôr 1 deň pred termínom začatia kurzu/krúžku/tábora a oznámenie musí obsahovať presné označenie nového účastníka ako aj vyhlásenie Objednávateľa, resp. nového účastníka, že súhlasí s prihláškou o obstaraní kurzu/krúžku/tábora ako aj všeobecnými zmluvnými podmienkami, a že nový účastník kurzu/krúžku/tábora spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na kurze/krúžku/tábore, vyplývajúce z uzatvorenej prihlášky a zo zákona. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva účastníkom.

7. Objednávateľ zodpovedá za všetky vzniknuté náklady a vzniknuté priame i nepriame škody, ktoré vzniknú Občianskemu združeniu: AGAD-kurzy porušením povinností v zmysle tohto článku, ak nie je v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach uvedené inak.

Článok V.

Práva a povinnosti AGAD-kurzy

1. Občianske združenie: AGAD-kurzy je povinné pred podaním prihlášky o obstaraní kurzu/krúžku/tábora informovať Objednávateľa o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré sú jej známe a môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o objednanie kurzu/krúžku/tábora.

2. Občianske združenie: AGAD-kurzy je povinné:

a) vrátiť Objednávateľovi zaplatený preddavok alebo celkový príspevok za kurz/krúžok/tábor v prípade, ak sa kurz/krúžok/tábor neuskutočnil,

b) vrátiť Objednávateľovi rozdiel medzi zaplateným príspevkom za kurz/krúžok/tábor a príspevkom za čiastočne poskytnutého kurzu/krúžku/tábora v prípade, ak bol kurz/krúžok/tábor poskytnutý len sčasti.

3. Občianske združenie: AGAD-kurzy má právo neprijať, resp. zrušiť prihlášku s Objednávateľom/účastníkom kurzu/krúžku/tábora, ktorý nespĺňa podmienky uvedené vo „Vyhlásení zákonného zástupcu“/tlačivá alebo ktorý sa už v minulosti nevhodne správal podľa článku IV. bod 5 písm. b) týchto Všeobecných zmluvných podmienok.

Článok VI.

Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie tábora

1. Ak je Občianske združenie: AGAD-kurzy nútené pred začiatkom tábora zmeniť podstatnú podmienku prihlášky, navrhne Objednávateľovi zmenu v prihláške. Ak navrhovaná zmena prihlášky vedie aj ku zmene príspevku za kurz/krúžok/tábor, musí sa v návrhu nový príspevok uviesť. Objednávateľ má právo rozhodnúť sa, či so zmenou súhlasí alebo či od prihlášky odstúpi bez zaplatenia zmluvnej pokuty (storno poplatku). Svoje rozhodnutie musí oznámiť Občianskemu združeniu: AGAD-kurzy najneskôr do 2 dní od prijatia oznámenia zmeny zmluvy.

2. Občianske združenie: AGAD-kurzy má právo bez sankcie alebo akýchkoľvek iných nárokov Objednávateľa zrušiť kurz/krúžok/tábor najneskôr do 20 dní pred jeho začiatkom, ak uskutočnenie kurzu/krúžku/tábora bude pre Občianske združenie: AGAD-kurzy ekonomiky neúnosné. Ak Občianske združenie: AGAD-kurzy tábor podľa tohto bodu zruší, je povinné túto skutočnosť Objednávateľovi oznámiť do 20 dní pred nástupom do kurzu/krúžku/tábora.

3. Občianske združenie: AGAD-kurzy má právo v prípade žiadosti Objednávateľa o presun zo zmluvne dohodnutého kurzu/krúžku/tábora na iný účtovať si interný manipulačný poplatok vo výške 15 Eur, rovnako aj pri výmene /najneskôr 1 deň pred začiatkom kurzu/krúžku/tábora – účastníka kurzu/krúžku/tábora za iného.

4. Občianske združenie: AGAD-kurzy si vyhradzuje právo zrušiť kurz/krúžok/tábor v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení maximálneho úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností, ako napr. politické udalosti, karanténa, choroba, extrémne počasie, zlyhanie prevádzky strediska atď.

5. Realizácia kurzu/krúžku/tábora je podmienená dosiahnutím minimálneho počtu účastníkov kurzu/krúžku/tábora. Občianske združenie: AGAD-kurzy je oprávnené z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu účastníkov kurzu/krúžku/tábora, kurz/krúžok/tábor zrušiť a od prihlášky odstúpiť, pričom Objednávateľa o tejto skutočnosti informuje v lehote najneskôr 1 deň pred termínom začatia kurzu/krúžku/tábora.

6. Občianske združenie: AGAD-kurzy nepovažuje za zmenu podstatnej podmienky prihlášky zmenu stravovacieho zariadenia na vyššiu, prípadne rovnakú triedu, ak sa nové stravovacie zariadenie nachádza do 5 km od pôvodného stravovacieho zariadenia, časových harmonogramov programu, zloženie jedálnička.

7. Občianske združenie: AGAD-kurzy má právo na refundáciu finančných prostriedkov za služby poskytnuté nad rámec služieb dohodnutých v zmluve s Objednávateľom a ktoré boli poskytnuté účastníkovi tábora so súhlasom Objednávateľa počas kurzu/krúžku/tábora.

8. V prípade odmietnutia zákonného zástupcu zabezpečiť predčasný odchod pre účastníka kurzu/krúžku/tábora z dôvodov uvedených v článku IV. bod 5 písm. b) týchto Všeobecných zmluvných podmienok má Občianske združenie: AGAD-kurzy právo na refundáciu finančných prostriedkov vynaložených na zabezpečenie transportu k zákonnému zástupcovi , ako napr. náhradný dozor vedúceho, cestovné náklady atď.

Článok VII.

Odstúpenie od prihlášky, storno podmienky a vyššia moc

1. Občianske združenie: AGAD-kurzy môže pred začiatkom kurzu/krúžku/tábora odstúpiť od prihlášky o obstaraní kurzu/krúžku/tábora len z dôvodu zrušenia kurzu/krúžku/tábora v súlade s článkom VI. týchto Všeobecných zmluvných podmienok alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností Objednávateľom. Oznámenie o odstúpení Občianskeho združenia: AGAD-kurzy od zmluvy s uvedením dôvodov zasiela Občianske združenie: AGAD-kurzy Objednávateľovi uvedenému v zmluve o obstaraní kurzu/krúžku/tábora v listinnej forme na poštovú adresu Objednávateľa uvedenú v zmluve alebo elektronicky prostredníctvom e-mailovej komunikácie na emailovú adresu Objednávateľa uvedenú v zmluve. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia Objednávateľovi.

2. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy o obstaraní kurzu/krúžku/tábora z dôvodu riadne preukázaného porušenia povinností Občianskeho združenia: AGAD-kurzy, vyplývajúcich zo zmluvy o obstaraní kurzu/krúžku/tábora. Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť aj v prípade podľa článku VI. bod 1 týchto Všeobecných zmluvných podmienok.

3. V prípade, že Objednávateľ odstúpi od zmluvy z akéhokoľvek iného dôvodu ako je upravený v bode 2 tohto článku Všeobecných zmluvných podmienok alebo bez udania dôvodu, má tým Občianske združenie: AGAD-kurzy nárok na storno poplatok. Občianske združenie: AGAD-kurzy má nárok na storno poplatok podľa tohto bodu aj v prípade, ak pred začatím kurzu/krúžku/tábora od zmluvy odstúpi Občianske združenie: AGAD-kurzy z dôvodu porušenia povinností Objednávateľom. Storno poplatok je zmluvná pokuta dojednaná v zmysle týchto všeobecných zmluvných podmienok.

a) storno poplatok sa určí podľa výšky príspevku za kurz/krúžok/tábor, ktorý je určený na základe cenotvorby Občianskeho združenia: AGAD-kurzy (celkový príspevok za balík služieb) bez sumy poplatku za poskytnutie služby rozšírenia zodpovednosti Obstarávateľa, ak bola táto služba objednaná, a to pri odstúpení od prihlášky nasledovne:

31 a viac dní pred nastúpením na kurz/tábor – 50 % z celkovej sumy za tábor,

30 – 10 dní pred nastúpením na kurz/tábor – 75 % z celkovej sumy za tábor,

10 – 0 dní pred nastúpením na kurz/tábor – 100 % z celkovej sumy za tábor,

V prípade nečakaného vyhlásenia pandemickej situácie v súvislosti so šírením COVID-19 pred začiatkom kurzu/tábora – 25 % z celkovej sumy za tábor,

V prípade nečakaného vyhlásenia pandemickej situácie v súvislosti so šírením COVID-19 počas priebehu kurzu/tábora – 90 % z celkovej sumy za tábor.

b) v prípade ak Objednávateľ nenastúpi na kurzu/tábora bez predchádzajúceho odstúpenia od prihlášky má Občianske združenie: AGAD-kurzy nárok na storno poplatok vo výške 100 % z celkovej sumy za kurz/tábor. Výnimku má objednávateľ, ktorý predloží potvrdenie od lekára do 3 dní od začiatku kurzu/tábora. V prípade ak Objednávateľ nenastúpi na kurz/tábor z lekárskych dôvodov (nečakaná choroba alebo úraz), má Občianske združenie: AGAD-kurzy nárok na storno poplatok vo výške 25 % z celkovej sumy za kurz/tábor.

c) Občianske združenie: AGAD-kurzy má nárok storno poplatok odrátať od zaplatenej zálohy/preddavku alebo zaplateného príspevku za kurz/tábor,

d) oznámenie o odstúpení od prihlášky spíše Objednávateľ formou e-mailu na adresu: info@agad-kurzy.sk alebo odstúpenie od prihlášky doručí Občianskemu združeniu: AGAD-kurzy iným preukázateľným spôsobom (písomne v listinnej podobe na adresu korešpondenčná adresa Občianskeho združenia: AGAD-kurzy uvedenú v prihláške o obstaraní tábora). Účinky odstúpenia od prihlášky nastávajú dňom jeho doručenia Občianskemu združeniu: AGAD-kurzy.

4. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe Občianskeho združenia: AGAD-kurzy (vis major) alebo okolnosti na strane Objednávateľa, na základe ktorých Objednávateľ úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a Občianskym združením: AGAD-kurzy zabezpečené služby, nevzniká Objednávateľovi nárok na úhradu alebo zľavu z príspevku týchto služieb ani nárok na kompenzáciu v akomkoľvek rozsahu. Občianske združenie: AGAD-kurzy nenesie zodpovednosť za krátkodobo zníženú kvalitu služieb, výpadky medzinárodnej alebo národnej siete Internet a tiež škody spôsobené vyššou mocou (vis major). Vyššou mocou (vis major) sú myslené najmä prírodné katastrofy, živelné pohromy, štrajky, dopravné nehody, nepredvídateľné poruchy na dopravných prostriedkov, ako i iné.

Článok VIII.

Reklamácie, zodpovednosť za škody

1. V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb sú nižšie ako bolo pôvodne dohodnuté v prihláške o obstaraní kurzu/krúžku/tábora, vzniká Objednávateľovi/účastníkovi kurzu/krúžku/tábora právo na reklamáciu. Objednávateľ/účastník kurzu/krúžku/tábora je povinný uplatniť si právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu Občianskeho združenia: AGAD-kurzy tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava. O uplatnení tohto práva spíše zástupca Občianskeho združenia: AGAD-kurzy písomný protokol. Zástupca Občianskeho združenia: AGAD-kurzy je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď v rámci svojich kompetencií.

2. Písomný protokol podľa predchádzajúceho bodu obsahuje označenie kurzu/krúžku/tábora, reklamujúcu osobu a predmet reklamácie. Protokol podpíše zástupca Občianskeho združenia: AGAD-kurzy alebo dodávateľ služby a reklamujúci. Ak nie je možné zjednať nápravu priamo na mieste, Objednávateľ/účastník kurzu/krúžku/tábora je povinný tento protokol predložiť pri reklamácii v Občianskom združení: AGAD-kurzy.

3. Svoje nároky je reklamujúci povinný písomne oznámiť bezodkladne v Občianskom združení: AGAD-kurzy a to najneskôr do 2 (slovom dvoch) dní od ukončenia kurzu/krúžku/tábora alebo pri neuskutočnení kurzu/krúžku/tábora do 2 (slovom dvoch) dní, odkedy sa mal kurz/krúžok/tábor skončiť podľa zmluvy o obstaraní kurzu/krúžku/tábora, inak právo zaniká. Na všetky reklamácie podané touto formou je povinné Občianske združenie: AGAD-kurzy vyjadriť sa písomne a to najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie.

4. Občianske združenie: AGAD-kurzy zodpovedá Objednávateľovi/účastníkovi kurzu/krúžku/tábora za všetky služby v ich uvádzanej kvalite poskytnutej Občianskym združením: AGAD-kurzy SK alebo zmluvnými dodávateľmi.

5. Občianske združenie: AGAD-kurzy nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinilo ani ono, ani jeho dodávatelia, ale vznikla zavinením Objednávateľa alebo účastníka kurzu/krúžku/tábora alebo tretej osoby, ak nie je v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach uvedené inak.

Článok IX.

Ochrana osobných údajov

1. V prípade, ak je Objednávateľ fyzickou osobou, berie na vedomie, že prevádzkovateľ bude v súvislosti s uzatvorenou prihláškou ako aj v rámci predzmluvných vzťahov spracúvať jeho osobné údaje. V prípade podľa predchádzajúcej vety bude kupujúci na účely tohto článku označený aj ako „dotknutá osoba“. Dotknutá osoba uzavretím Zmluvy s prevádzkovateľom zároveň vyhlasuje, že všetky ňou poskytnuté údaje sú pravdivé, správne, úplné a že všetky prípadné zmeny týchto údajov bude bezodkladne oznamovať prevádzkovateľovi.

2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“), ktoré sú účinné od 25. 5. 2018.

3. Prevádzkovateľ bude o dotknutej osobe spracúvať osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko účastníka, dátum narodenia, meno a priezvisko zákonného zástupcu, ulica, mesto, PSČ, kontaktný telefón, e-mail  (ďalej len ako „osobné údaje“) a tieto osobné údaje bude spracúvať na účely obchodného styku prevádzkovateľa a dotknutej osoby, v rámci čoho najmä na účely uzatvorenia, plnenia a existencie zmluvného vzťahu založeného prihláškou, odosielanie obchodných a technických správ a ďalšiu komunikáciu v súvislosti s prihláškou. Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať tiež na účely kontaktovania dotknutej osoby v súvislosti s predzmluvnými ako aj zmluvnými vzťahmi s prevádzkovateľom. Osobné údaje je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať po dobu trvania Zmluvy, až do definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán z nej a po dobu najviac 3 rokov odo dňa definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán z prihlášky. Dlhšiu dobu je možné osobné údaje dotknutých osôb spracúvať len ak je to nevyhnutné podľa príslušných právnych predpisov, resp. ak je to nevyhnutné na dobu potrebnú pre archiváciu osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu.

4. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa (taktiež ako „osobné údaje“) ako svoj oprávnený záujem, nakoľko dotknutej osobe poskytol službu alebo dodal tovar a má záujem tieto osoby ďalej informovať o svojich produktoch a pripravovaných akciách v rámci svojej marketingovej činnosti. Marketingové materiály sú dotknutým osobám zasielané v súlade s bodom č. 47 preambuly Nariadenia GDPR. Dotknutá osoba sa voči zasielaniu marketingových materiálov môže ohradiť a prevádzkovateľ už následne nesmie takéto materiály dotknutej osobe zasielať. Na tento účel je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby po dobu trvania Zmluvy a 10 rokov odo dňa skončenia jej platnosti.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: fotografie a video materiál z podujatí organizovaných prevádzkovateľom (taktiež ako „osobné údaje“) výhradne na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby. Tieto osobné údaje môžu byť zverejnené na webových stránkach (www.agad-kurzy.sk, www.youtube.com, facebook, instagram, pinterest, tweeter) alebo v tlačených materiáloch. Videá a fotografie sú zverejňované za účelom dokumentárnej tvorby z podujatí organizovaných prevádzkovateľom, ako aj môžu byť využité v rámci propagačných materiálov prevádzkovateľa (plagáty, letáky, katalógy, ponukové listy, webová ponuka).

6. Prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

7. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní

8. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie prevádzkovateľovi na účel špecifikovaný v ods. 3 tohto článku je dobrovoľné, avšak súčasne nevyhnutné na účely uzatvorenia, plnenia a existencie prihlášky. Ak dotknutá osoba osobné údaje neposkytne, nie je možné uzatvoriť prihlášku. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie prevádzkovateľovi na účel špecifikovaný v ods. 4 je založené na oprávnenom záujme prevádzkovateľa a je možné sa voči tomuto spracúvaniu ohradiť. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie prevádzkovateľovi na účel špecifikovaný v ods. 5 tohto článku je dobrovoľné, a nie je nevyhnutné na účely uzatvorenia, plnenia a existencie prihlášky.

9. Prevádzkovateľ sa zaväzuje o získaných osobných údajoch dotknutej osoby zachovávať mlčanlivosť a tieto považuje za dôverné.

10. Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej osobné údaje môže prevádzkovateľ poskytnúť nasledovným príjemcom: osobám, ktoré vykonávajú sprostredkovateľskú alebo inú činnosť obdobnú sprostredkovateľskej pri uzatvorení Zmluvy, partnerom prevádzkovateľa a to v takom prípade, ak je to potrebné na zabezpečenie plnenia zmluvy, subjektom, ktoré sú osobami/ subjektmi priamo alebo nepriamo majetkovo alebo personálne prepojenými s prevádzkovateľom, osobám ktorým prevádzkovateľ postúpi alebo má v úmysle postúpiť pohľadávku/-y voči dotknutej osobe zo zmluvy, osobám ktoré poskytujú prevádzkovateľovi poradenské služby (právnym zástupcom, audítorom, daňovým poradcom, subjektom spracúvajúcim účtovníctvo prevádzkovateľa, exekútorom, súdom a/alebo iným orgánom verejnej moci v súvislosti s výkonom verejnej moci, napr. kontrolnej činnosti týkajúcej sa činnosti prevádzkovateľa). Iným príjemcom je prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby oprávnený sprístupniť len v prípadoch, kedy je to stanovené platnou právnou úpravou.

11. V prípade ak prevádzkovateľ poverí spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadenia GDPR tretiu osobu – sprostredkovateľa, je povinný o tejto skutočnosti informovať dotknutú osobu, ak tak skôr neurobí samotný sprostredkovateľ a poskytne jej potrebné informácie v zmysle príslušných právnych predpisov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbá na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a na schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných údajov.

12. Dotknutá osoba má právo na prístup ku svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto osobné údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti dotknutej osoby kópiu týchto osobných údajov.

13. Pokiaľ dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ výslovne nepožiada o iný spôsob poskytnutia.

14. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

15. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,

b. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

c. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. 22. tohto článku,

d. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

e. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo

f. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

16. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

a. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,

b. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

c. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

d. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania alebo

e. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

17. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí žiadosť dotknutej osoby ako dôvodnú.

18. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

a. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. 21. tohto článku, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia,

c. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

d. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

19. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

20. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

21. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

22. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

a. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,

b. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,

c. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

23. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa ods. 22. bodu b. tohto článku, jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.

24. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

25. Dotknutá osoba má právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

26. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom základe.

27. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby alebo prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.

28. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

29. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

30. Dotknutá osoba sa môže so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov obrátiť na ustanovenú zodpovednú osobu prevádzkovateľa, a to elektronicky na emailovú adresu: info@agad-kurzy.sk .

31. Objednávateľ uzatvorením prihlášky potvrdzuje, že sa s týmito informáciami oboznámil, že o tomto spracúvaní a dostupných informáciách o spracúvaní osobných údajov v podmienkach prevádzkovateľa oboznámil aj kontaktných zamestnancov, resp. iné kontaktné osoby, ktorých osobné údaje prevádzkovateľovi poskytol a kupujúci voči týmto osobám splnil informačnú povinnosť v rozsahu požadovanom všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

1. Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu, prípadne ponukovom liste a web ponuke o službách, ich cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače a Občianske združenie: AGAD-kurzy si vyhradzuje právo ich zmeny od uzatvorenia Prihlášky o obstaraní kurzu/krúžku/tábora.

2. Všeobecné obchodné podmienky sú vyhotovené v súlade s ust. § 53c zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a nariadenia vlády SR č. 141/2014 Z. z.

3. Za písomné vyjadrenie v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok sa považuje vždy aj forma elektronická, a to najmä prostredníctvom emailov uvedených vo všeobecných obchodných podmienkach.

4. V prípade neplatnosti ktoréhokoľvek ustanovenia všeobecných obchodných podmienok alebo Prihlášky o obstaraní kurzu/krúžku/tábora nie sú neplatnosťou dotknuté ich ostatné ustanovenia. Zmluvné strany neplatné ustanovenie VOP alebo Prihlášky o obstaraní kurzu/krúžku/tábora nahradia novým ustanovením, ktoré sa čo najviac približuje úmyslu zmluvných strán dohodnutému pri uzavretí prihlášky.

5. Účastníci zmluvného vzťahu sa dohodli, že v prípade uzavretia zmluvy v zmysle čl. I ods. 2 týchto Všeobecných zmluvných podmienok sa budú všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto zmluvy predložia na rozhodnutie slovenským súdom, ktoré sa budú riadiť slovenským právnym poriadkom. Zmluvné strany sa rozhodli pre slovenské právo a teda rozhodným právom budú platné predpisy Slovenskej republiky a to všetko v súlade s ust. § 9 zák. č. 97/1963 Zb. zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Táto prihláška sa teda spravuje slovenským právom na základe dohody zmluvných strán v zmysle ustanovenia § 37e ods. 1 písm. zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Zmluvné strany sa dohodli, že riešenie sporov zo Zmluvy a/alebo zo vzťahov, ktoré s nimi, ich obsahom a/alebo ich predmetom priamo alebo nepriamo súvisia, patrí výlučne slovenskému súdu. Objednávateľ posudzovaný ako spotrebiteľ má možnosť sa obrátiť v prípade sporu s Občianskym združením: AGAD-kurzy na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Objednávateľ posudzovaný ako spotrebiteľ má právo riešiť spor s Občianskym združením: AGAD-kurzy prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a to menej formálne a bezplatne, ide teda o dosiahnutie zmieru alebo dohody medzi zmluvnými stranami.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/.

Občianske združenie: „AGAD-kurzy“, sídlo:Vansovej 1319/12, korešpondenčná adresa a priestory: Kpt.Nálepku 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 52021068. Email: info@agad-kurzy.sk , webstránky: www.agad-kurzy.sk, Bc. Denisa Ďurica – riaditeľ